Тук ще публикуваме основните принципи на вярата на най – разпространените религии в България. Религиите са изброени в хронологичен ред.

1. Юдаизъм. Основател: Авраам, около 1700 година пр.н.е.
13 принципа на вярата, формулирани от Рамбам:
1. Аз вярвам с пълна вяра, че Творецът – благословенно да е Името Му! – създава и управлява всички творения, и че Той един е вършил, и върши, и ще върши всичко.
2. Аз вярвам с пълна вяра, че Творецът – благословенно да е Името Му! – е един, и няма единство, подобно на единството Му, в никакво отношение, и че само Той един, Б-г наш, е бил, е, и ще бъде.
3. Аз вярвам с пълна вяра, че Творецът – благословенно да е Името Му! – е безтелесен, и Него не го определят физически свойства, и че Той няма въобще никакво подобие.
4. Аз вярвам с пълна вяра, че Творецът – благословенно да е Името Му! – Той е Първия и Той е Последния.
5. Аз вярвам с пълна вяра, че Творецът – благословенно да е Името Му! – само на Него трябва да се молим и че на никого, освен на Него, не трябва да се молим.
6. Аз вярвам с пълна вяра, че всички думи на пророците са истина.
7. Аз вярвам с пълна вяра, че пророчеството на Моисей, нашия учител – да пребъде той в света! – е истинно и че той е най – великия пророк от всички, които са били преди него и след него.
8. Аз вярвам с пълна вяра, че цялата Тора, намираща се сега в ръцете ни, е дадена на нашия учител Моисей, да пребъде той в света!
9. Аз вярвам с пълна вяра, че тази Тора няма да бъде заменена и че няма да има друга Тора от Твореца – благословенно да е Името Му!
10. Аз вярвам с пълна вяра, че Творецът – благословенно да е Името Му! – знае всички деяния на всеки човек и всичките им помисли, както е казано: “Създаващ всичките им сърца, Постигащ всичките им деяния”.
11. Аз вярвам с пълна вяра, че Творецът – благословенно да е Името Му! – въздава добро на съблюдаващите заповедите Му и наказва престъпващите заповедите Му.
12. Аз вярвам с пълна вяра в пришествието на Месията и, независимо от това, че той закъснява, ще продължавам всеки ден да очаквам пристигането му.
13. Аз вярвам с пълна вяра, че ще настане възкресение на мъртвите във времето, когато бъде волята на Твореца, – благословенно да е Името Му! – и да бъде превъзнесена паметта Му сега и завинаги!

Седемте закона на Ной (общочовешки принципи на поведение)
1. Забрана за идолопоклонство – вяра в единния Б-г.
2. Забрана за богохулство – почитане на Б-г.
3. Забрана за убийство – уважение към човешкия живот.
4. Забрана за прелюбодейство – уважение към семейството.
5. Забрана за кражба – уважение към имуществото на ближния.
6. Забрана за употреба за храна на отрязана част от живо животно – уважение към живите същества.
7. Задължение за създаване на справедлива съдебна система.

2. Будизъм. Основател: Буда, около 500 година пр.н.е.
1. Четирите благородни истини:
– петте съвкупности на обвързаност са дукха
– причината за дукха е желанието/страстта
– прекъсването на дукха е чрез пълното пресушаване на тази жажда (желанието/страстта)
– пътя, който води към края на дукха е Благородния път с осем степени:
1. Разбиране или правилен възглед: усвояване на Четирите благородни истини.
2. Правилна мисъл: въздържане от вякаквки егоистични, злонамерени и подбуждащши към ненавист мисли.
3. Правилно слово: въздържане от лъжа, злословие, обиди, ненужно бъбрене.
4. Правилно действие: означава да се въздържаш да убиваш, крадеш, блудстваш.
5. Правилен начин на живот: въздържане от вредни занаяти.
6. Правилно усилие: въздържане от лоши волеви прояви.
7. Правилно внимание: бдителност спрямо “петте съвкупности на обвързаност”.
8. Правилно вглъбяване: постигане на състояние на върховно освобождение.

3. Християнство. Основател: Христос, около 30 година от н.е.
Символ на вярата (Символ верую)
Никео-Цариградски символ на вярата
1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресение на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин.

4. Ислям. Основател: Мохамед, около 600 година от н.е.
Главните постулати на вярата
1. Вяра в Единния Бог (Аллах).
2. Вяра в ангелите на Аллах.
3. Вяра в свещените писания (книги) и откровения, низпослани от Всевишния Аллах.
4. Вяра в пратениците (пейгамберите) на Аллах, без да се прави разлика между тях.
5. Вяра в Съдният ден и животът след смъртта.
6. Вяра в съдбата (кадер) – вечното знание на Аллах и в Неговата сила да планира и изпълнява, каквото е пожелал.
Основи на Исляма
1. Свидетелство (шахада) – засвидетелстване, че няма друго истинско божество освен Аллах. Това става с думите: „Свидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах и свидетелствам, че Мухаммед е Негов пратеник.”
2. Молитва (намаз) – изпълнява се 5 пъти в денонощието в определени времена за нея.
3. Постене (оруч, говеене) – то се извършва задължително всяка година през месец Рамадан.
4. Милостиня (зекят).
5. Хадж – посещение на свещените места в Мека и Медина.
6. Джихад – борба против страстите си, които пречат на покорството към Аллах.